ادبیات ,یزدی ,شناسی ,سبکیِ ,بررسی ,عرفانی ,قانعی یزدی ,ادبیات فارسی ,پیوسته زبان ,فارسی دانشگاه ,دانشگاه فرهنگیان ,فارسی دانشگاه فرهنگیان ,ادبیدرآمدی بر سبک شناسی اشعارِ قانعی یزدی

(شاعر و عارفِ گمنامِ معاصر)

 

 

هادی دهقانیان نصرآبادی

دانشجوی کارشناسیِ پیوسته زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه فرهنگیان یزد

h.d1373@ymail.com

 

محسنِ طاهرپور سانیج

دانشجوی کارشناسیِ پیوسته زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه فرهنگیان یزد

Mota1373@yahoo.com

 

 

چکیده

   

ادبیات عرفانی یکی از شاخه های مهّم و تاریخ ساز ادبیاتِ فارسی می باشد. هر یک از گونه های ادبی از ویژگی های سبکیِ خاصّی برخوردارند. شناختِ سبکیِ این گونه ها، موجب حصول درک درست تری از آنها خواهد شد. مقالهِ حاضر به بررسی ویژگی هایِ سبکیِ اشعار عرفانی قانعیِ یزدی-شاعر و عارفِ گمنامِ معاصر-می پردازد، و آنها را از نظرِ سطوح زبانی، فکری و ادبی موردِ بررسی قرار می دهد. منبع مورد استفاده در این بررسی دفتر اشعارِ منتشر شدهِ قانعی یزدی می باشد. هدف نویسندگانِ این نوشتار از ارائهِ این مقاله، تشویق به بومی سازیِ ادبیات عرفانی و شناسایی جنبه های ناشناخته عرفان، و افرادِ شاخص در این حوزه، در دیگر مناطق این سرزمین بوده است. نتیجهِ کار نشان می دهد که، با این بررسی می توان از طریقِ سبک شناسی آثارِ ادبی، به جنبه های ناشناختهِ عرفانِ نابِ اسلامی در مناطقی دیگر از ایران نیز دست یافت.

 

واژگان کلیدی : ادبیات عرفانی، قانعیِ یزدی، بومی سازی، سبک شناسی.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : سِپَنجی سَرای
برچسب ها : ادبیات ,یزدی ,شناسی ,سبکیِ ,بررسی ,عرفانی ,قانعی یزدی ,ادبیات فارسی ,پیوسته زبان ,فارسی دانشگاه ,دانشگاه فرهنگیان ,فارسی دانشگاه فرهنگیان ,ادبی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : درآمدی بر سبک شناسی اشعارِ قانعی یزدی